Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności JB Investments sp. z o.o. i Aero Club sp. z o.o.

JB Investments sp. z o.o. i Aero Club sp. z o.o. przywiązują szczególną  wagę do poszanowania prywatności odwiedzających stronę jbi.com.pl. W  celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego  przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych  usług przedstawiamy dokument zwany Polityką Prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Jak się z nami skontaktować?

Współadministratorami twoich danych osobowych podczas korzystania ze  strony jbi.com.pl są firmy JB Investments sp. z o.o., ul. Redutowa 10,  01-108 Warszawa, NIP: 5210120523 (w skrócie „JB Investments”) oraz Aero  Club sp. z o.o., Obory 100, 05-510 Konstancin-Jeziorna, NIP: 1231035571  (w skrócie „Aero Club). (art. 26 RODO)

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz  przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na adres rodo@jbi.com.pl lub  rodo@aeroclub.pl.

Jakie dane przetwarza JB Investments i Aero Club? W jakim celu?

JB Investments i Aero Club nie gromadzą żadnych danych osobowych na  temat użytkowników, którzy odwiedzają stronę bez zgłoszenia prośby o  kontakt poprzez formularz kontaktowy lub nie korzystają z kontaktu w  formie mailowej na jeden z podanych adresów mailowych w zakładce  kontakt. Wówczas pozyskiwanie danych ograniczone jest do anonimowych  informacji technicznych gromadzonych w celach statystycznych. Należą do  nich: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, przeglądane  podstrony serwisu. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane  wyłącznie do celów administrowania serwisem.

JB Investments i Aero Club przetwarzają dane osobowe podane przez  użytkowników zgłaszających prośbę o kontakt w formularzu lub  korzystających z bezpośrednich adresów mailowych w zakładce kontakt.  Podstawą prawną jest niezbędnośd do wykonania umowy o świadczenie usług  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na tej podstawie zbieramy anonimowe dane  analogiczne jak w przypadku użytkowników niezgłaszających niniejszej  prośby oraz dodatkowo takie jak: imię, adres, telefon, adres mailowy.

Jak długo JB Investments i Aero Club przechowuje Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy od momentu złożenia prośby o kontakt  wyłącznie do celów handlowych, informacyjnych lub nawiązania innego  rodzaju współpracy. Dane będą przechowywane przez 6 miesięcy licząc od  dnia złożenia prośby o kontakt. Po tym czasie zostaną zanonimizowane.  Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej oferty, twoje dane będą  przetwarzane na podstawie odrębnej zgody.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych i  promocyjnych twoje dane będą przetwarzane przez okres 15 lat licząc od  dnia wyrażenia zgody.

Dane osobowe użytkowników, którzy wyłącznie odwiedzają stronę  przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na  ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania  przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez JB Investments i Aero Club?

Prawo do cofnięcia zgody – w każdej chwili możesz wycofać zgodę  udzieloną w momencie składania zamówienia. Cofnięcie zgody nie wpływa na  przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej  cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO).

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – w każdej  chwili masz prawo żądad usunięcia wszystkich lub niektórych danych  osobowych całkowicie, jeśli uprzednio wycofałeś zgodę na przetwarzanie  danych i przetwarzanie przestało byd niezbędne do celów wykonania  zamówienia lub celów marketingowych. Pomimo żądania usunięcia danych  osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody,  możemy zachowad pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności  danych osobowych obejmujących: imię, adres e-mail oraz historię  aplikacji (art. 17 RODO).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w każdej chwili masz prawo  żądad ograniczenia przetwarzania twoich danych przez określony czas, np.  w związku z przetwarzaniem w celach marketingowych i promocyjnych (art.  18 RODO).

Prawo dostępu do danych - masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie czy  przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach  przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców  tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o  kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych (art. 15 RODO).

Prawo do sprostowania danych – w każdej chwili masz prawo do  sprostowania i uzupełnienia podanych danych osobowych (art. 16 RODO).Prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymad swoje dane osobowe,  które nam uprzednio dostarczyłeś, a następnie przesład je do innego  administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych  serwisów. Masz również prawo żądad, by dane osobowe zostały przesłane  przez obecnego administratora bezpośrednio innemu wybranemu przez siebie  administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO).

W jakim czasie możemy spełnić Twoje żądania?

Jeżeli występujesz do nas z żądaniem dotyczącym wykonania jednego z  powyższych praw, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu tygodnia po jego  otrzymaniu. Jeżeli ze względu na skomplikowany charakter żądania nie  będziemy mogli spełnid go w ciągu tygodnia, spełnimy je w ciągu miesiąca  informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i żądań

Możesz zgłaszad do nas skargi, zapytania i żądania dotyczące  przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do  ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO  zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Szczegóły dotyczące korzystania przez nas z plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

Obróć urządzenie, aby przeglądać naszą stronę